Business Rates and Council Tax in WA1 2HE

The council tax and business rates billing authority for WA1 2HE is Warrington Borough Council.

Warrington Borough Council

Map loading...
Postcode data from Check My Postcode

Council Tax in WA1 2HE

Address Band Amount *
69a, Bridge Street, Warrington, WA1 2HE A £1,273
Flat Above 71, Bridge Street, Warrington, WA1 2HE A £1,273
Flat Above 125, Bridge Street, Warrington, WA1 2HE A £1,273

Business Rates in WA1 2HE

Address Type Rateable Value Rates Payable *
57-59, Bridge Street, Warrington Shop
Shops
£23,500 £11,680
Gnd Flr 61, Bridge Street, Warrington Shop
Shops
£8,400 £4,066
63, Bridge Street, Warrington Shop
Shops
£9,000 £4,356